Náležitosti daňového dokladu

Podle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, paragraf 28, odstavec 2, nepatří razítko a podpis mezi náležitosti daňového dokladu. Daňový doklad však vyžaduje podpisový záznam osoby zodpovědné za účetní případ a za jeho zaúčtování (tedy toho, kdo daňový doklad přijímá).

Podle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, paragraf 28, odstavec 2, nepatří razítko a podpis mezi náležitosti daňového dokladu.

Citace zákona

Zákon č. 253/2004 Sb., § 28
(2) Běžný daňový doklad musí obsahovat
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo23) plátce, který uskutečňuje plnění,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění plátcem,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) rozsah a předmět plnění,
g) datum vystavení daňového dokladu,
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve , pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
j) základ daně,
k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

Vzorová faktura


Comments